Slevy

Reklamační řád


obchodní společnosti


Armyman s.r.o.

se sídlem Vestec Praha-západ, Okružní 397, PSČ 25250
identifikační číslo: 06471404

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městkého soudu v Praze, oddíl C, vložka 282730


(dále jen jako „prodávající“)

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu zejména s ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117

a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího.Reklamační řád se vztahuje na úpravu práv z vadného plnění a na záruku za jakost u spotřebního zboží zakoupeného u prodávajícího (dále jen „zboží“).Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupující podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která jedná v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti. Společně dále jen jako „kupující“.


Doporučený postup reklamace

Pro nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme zboží předat (osobně nebo zasláním) na adrese Armyman s.r.o., Všehrdy 6, 331 41 Všehrdy, aby vada mohla být přezkoumána. Dále doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré příslušenství, které by mohlo s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která kupující chce v souvislosti s reklamací uplatnit, kopii prodejního dokladu a případně i originál záručního listu. V případě odesílání poštou nebo přepravní službou doporučujeme použít původní krabice (včetně ochraných výplní), které zaručí optimální bezpečnost při přepravě zboží a balík řádně pojistit. Nepoužívejte dobírkové zásilky, neboť tyto nemohou být prodávajícím převzaty. Naše doporučení nejsou pro kupujícího závazná a jeho zákonná práva nejsou nijak dotčena.


Práva kupujících

Je-li vada zboží vytknuta oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat. Kupujícímu zároveň náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky. Prodávajícím bude vystaveno písemné potvrzení dle platné legislativy zejména o tom, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a době jejího trvání.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi zboží.


Práva z vadného plnění

1) Zboží je vadné, není-li prodávajícím odevzdáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i dodání jiného nebo nekompletního zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

2) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3) Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

4) Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.

5) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy

7) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

9) Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

10) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li ho vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití a stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

11) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, pozbývá práv z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od dodání zboží.


Záruka za jakost (dále jen „záruka“)

1) Zárukou se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží. Záruka může být ujednána ve smlouvě nebo může být převzata prohlášením v záručním listu. Je-li ve smlouvě ujednána záruční doba odlišná od záruční doby uvedené na obalu, platí, co bylo ujednáno. Uvede-li se v záručním listě záruční doba delší, než je doba ujednaná nebo vyznačená na obalu, platí tato delší záruční doba. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

2) Vadu krytou zárukou musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

3) Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu a bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

4) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.


Doplňková ustanovení pro případ, že kupujícím je výhradně spotřebitel

1) Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

4) Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

5) Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

6) Ustanovení o právu z vadného plnění se nepoužijí: a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy zboží.

7) Doba pro uplatnění práv z vadného plnění se zkracuje na jeden rok při koupi již použitého spotřebního zboží.

8) Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

9) Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

10) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

11) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

12) Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

13) S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

14) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

15) Další práva kupujícího, která se ke koupi zboží vážou, nejsou dotčena.


Neuznání práva z vadného plnění

Právo z vadného plnění nebude uznáno zejména v případech, kdy došlo ke vzniku vady neodborným použitím, použitím v rozporu s účelem použití výrobku nebo návodem k použití, přetěžováním, neodbornou manipulací, neoprávněnou demontáží, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, mechanickým poškozením, vniknutím vody nebo některé mechanické nečistoty. Právo z vady se rovněž nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku nebo na běžnou údržbu, seřizování, čištění a podobné úkony. U zboží prodávaného za nižší cenu se právo nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


Neuznání záruky za jakost

Prodávajícím poskytovaná záruka jakosti nebude kupujícímu přiznána nad rámec záruky ujednané při koupi zboží, nebo nad rámec prohlášení v záručním listu.ODSTOUPENI_OD_SMLOUVY.pdf

VZOR_POUCENI.pdf


Follow us on Facebook